Speciale zorg

Extra zorg nodig

Soms heeft een leerling extra zorg nodig van een specialist. Veel specialisten hebben we in eigen huis, zoals een logopedist, maatschappelijk deskundige, remedial teacher en orthopedagoog. Soms schakelen we, in overleg met de ouders, een externe expert of instantie in. In samenwerking met de school en liefst onder schooltijd krijgt het kind dan de ondersteuning die het nodig heeft.

Intern begeleider

De intern begeleiders (ib’ers) coördineren alle zorg rondom onze leerlingen. De ib’ers ondersteunen ook de leerkrachten, bijvoorbeeld met het maken van groepsplannen.

De groepsleerkrachten bespreken een aantal keer per jaar de ontwikkeling van de kinderen in hun groep met de ib’ers.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt leerkrachten en voert onderzoeken uit, bijvoorbeeld op het gebied van intelligentie, welbevinden of persoonlijkheid. De orthopedagoog heeft een belangrijke rol in de zorgbesprekingen die op school plaatsvinden en in de Commissie van Begeleiding.

Logopedist

De belangrijkste taken van de logopedist:

  • Onderzoeken of een leerling logopedie nodig heeft.
  • Behandelen van leerlingen die problemen hebben met mondelinge taal (logopedie-behandeling).
  • Begeleiden van taalgroepjes (in de sbo-onderbouwgroepen).
  • Begeleiden/adviseren van leerkrachten op het gebied van taal- en spraakontwikkeling.

Om onder schooltijd meer leerlingen te kunnen behandelen, werken we ook samen met een externe logopedist. De ziektekostenverzekering dekt deze behandelingen.

Maatschappelijk deskundige

De belangrijkste taken van de maatschappelijk deskundige:

  • Ondersteuning bieden in de thuissituatie als dat voor de ontwikkeling van de leerling belangrijk is. Als er in de thuissituatie andere ondersteuning nodig is, verwijst zij naar een externe instantie (bijvoorbeeld maatschappelijk werk).
  • Huisbezoeken afleggen (bij nieuwe sbo-leerlingen en sbo-leerlingen uit de onderbouw).
  • Deelnemen aan de Commissie van Begeleiding.
  • Coördineren van het onderwijszorgarrangement (OZA).

Motorische therapeut

Als school werken we samen met een kinderoefentherapeut. Als een leerling motorische problemen heeft, bijvoorbeeld met bewegen of met schrijven, kan deze therapeut de leerling onder schooltijd onderzoeken of behandelen. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig.