Unit 1/2

In de inclusieve kleutergroepen van Het Anker zitten kinderen die onderwijs krijgen in leerjaar 1 en 2. Naast een regulier aanbod hebben we ook een aanbod voor kleuters met een toelaatbaarheidsverklaring sbo (Jorik) en indien passend SO 3 en 4 (Jorik-plus). Jorik staat voor Jonge Risico Kinderen. DeJorik-kinderen in deze kleutergroep volgen een programma waarin, naast het kleuterprogramma, het accent ligt op procesdiagnostiek. Er zijn geregeld en bewust afwisselende spel-en bewegingsmomenten om de aandachtspanne te trainen. Er gaat extra aandacht naar sociale omgangsvormen en sociale interactie, taalontwikkeling, werkhouding en ook naar het aanleren van de basisvoorwaarden die nodigzijn om tot leren te kunnen komen.